ZA S.P. IN DRUŽBE

Koristne objave v Uradnem listu od št. 1 (6.1.2017) do št. 41 (28.7.2017)

V nadaljevanju vam podajam kratek povzetek koristnih objave v Uradnem listu od št. 1 (6.1.2017) do št. 41 (28.7.2017).

Seznam objav je napisan v smeri najnovejše objave na vrhu in do najstarejše objave leta 2017, ki je na dnu tega prispevka.

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije – Ur. List 40/2017 z dne 21.7.2017

V nadaljevanju vam podajam kratek povzetek koristnih objave v Uradnem listu od št. 1 (6.1.2017) do št. 41 (28.7.2017).

Seznam objav je napisan v smeri najnovejše objave na vrhu in do najstarejše objave leta 2017, ki je na dnu tega prispevka.

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije – Ur. List 40/2017 z dne 21.7.2017

Stran 2

1. Glede kompenziranja presežka ur s prostimi urami zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa v obdobju od vključno 1.9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 in od vključno 1. 3. 2018 dalje
2. Spremembe glede višini najnižjih osnovnih plač od vključno 1. 9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 in od od vključno 1. 3. 2018 dalje
3. Sprememba višine povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 7. 2017 dalje znašajo:

 • Prehrana med delom je 4,30 EUR
 • Službena potovanja:
  6–8 ur znaša 6,21 EUR
  8–12 ur znaša 8,87 EUR
  nad 12 ur znaša 17,50 EUR

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti , Uradni list 35-2017 z dne, 7.7.2017

 • velja za gostinski obrat, turistične kmetije in sobodajalce
 • uskladitve z novimi pravili je treba opraviti do 22.1.2018


Višina predpisane obrestne mere zamudnih obrestim Uradni list 34, z dne,4.7.2017

 • Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2017, in znaša 8 odstotkov

Zakon o vajeništvu (ZVaj) Uradni list 25, z dne, 19.5.2017

 • Uporaba 3.12.2017 dalje
 • vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 • Vajenec se lahko začne pri delodajalcu praktično usposabljati z delom, ko dopolni 15 let.

Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, Uradni list 21z dne 25.4.2017

 • Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,18 eurov (prej 7 eur), za zdravstveno zavarovanje pa 2,05 eura (prej 2 EUR).
  Novi zneski veljajo 1. maja 2017

Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil, Uradni list 19, z dne, 14.4.2017

 • Določa, organizacije, ki se morajo držati teh smernic

Pravilnik o letnih nagradah za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov, Uradni list 18, z dne 14.4.2017

 • Pravilnik, določa kdaj lahko podjetje pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE«

Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, Uradni list 18, z dne 14.4.2017

 • Bistvo: Poročila SKV ni več, poroča se v poročilu KRD.
  To navodilo predpisuje vsebino, obliko in roke za naslednja poročila:
  – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti (BST);
  – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov (KRD);
  – Letno poročilo o neposrednih kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti (SN);
  – Mesečno poročilo o transakcijah neposrednih kapitalskih naložb med rezidenti in nerezidenti (SN-T);
  – Poročilo o plačilnem prometu s tujino (PPT).

Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, Uradni list 16, z dne 7.4.2017

 • Glede vpeljave modre knjige standardov in normativov za delo zdravnikov in zobozdravniko

Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije, Uradni list 16, z dne 7.4.2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), Uradni list 15, z dne 31.3.2017

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), Uradni list 10, z dne 27.2.2017

 • uporabljati se začne 1. januarja 2018.
 • Glede pogojev, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica EU) ter pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v drugi državi članici EU, začasno izvajajo storitve v Republiki Sloveniji.

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun