ZA S.P. IN DRUŽBE

Koristne objave v URL o številke 42 (4.8.2017) – 65 (20.11.2017)

Uradni list št. 65 (20.11.2017)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E), velja od 01.01.2018
     o Uskladitev določb ZDR-1 in ZPIZ-2 glede poslovodij in lastnikov
     o Poseben način upoštevanja obdobij, ko prispevki niso plačani
  Aktivni pristop ZAVODA (ZPIZ) k redno izplačevanjem plače in oddajanja REK obrazcev
     o Prehodno obdobje za upokojence, ki so do 31.12.2002 uveljavili predčasno ali starostno pokojnino
Uradni list št. 63 (10.11.2017)
- Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
     o Spreminja se nagrada za plačilo vajencev za obvezno praktično delo
     o uporabljati pa se začne 3. decembra 201
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
     o Spreminja se REK 1a glede poročanja o nagradah vajencu
- USTAVNO SODIŠČE: Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
Uradni list št. 61/2017 (2.11.2017)
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), uporablja se od 1. junija 2018
- Gradbeni zakon (GZ), začne veljati 17.11.2017, uporabljati se začne 1. junija 2018.
      o Med drugim vsebuje tudi postopek LEGALIZACIJE gradenj pred uveljavitvijo tega zakona
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
- Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ)

Uradni list št. 59/2017 (27.10.2017)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2E), uporabljati se začne 1. januarja 2018.
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A), uporabljati pa se začne 1. januarja 2018

Uradni list, številka 58/2017 (20.10.2017)
- Kolektivna pogodba za lesarstvo
- Dodatek št. 11 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

Uradni list, št. 56/2017 (13.10.2017)
- Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
- Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1

Uradni list, št. 55/2017 ( 6.10.2017)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D)

Uradni list, št. 54/2017 29.9.2017
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B)
- Zaradi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih, do 30 aprila morajo npr.računovodski servisi uskladiti notranje akte

Uradni list, št. 50/2017 (15.9.2017)
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
    o Glede davčne osnove za donacijo hrane

Uradni list, št. 42/2017 (4.8.2017)
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
     o Določa tudi pogoje glede elektronskega arhiviranja dokumentacije

Prijava

Prijavni obrazec

ustvari račun